Hệ thống điểm Rebirth

Điều kiện để có được điểm rebirth :

  • Sau khi bạn đã rebirth lần 2.
  • Bạn đã level 92 hoặc cao hơn.
  • Khi nhân vật up level từ 91 lên 92 bạn sẽ có được 1 point. Tổng cộng bạn sẽ nhận được 4 point nếu nhân vật của bạn đạt level 95.
  • Ở mỗi lần rebirth tiếp theo bạn vẫn nhận tiếp được point này nếu bạn đạt level 92 hoặc cao hơn
  • Điểm này cho phép bạn cộng vào bất kì base stats nào mà bạn muốn.
  • Bạn có thể clear point nếu bạn thích, phí sẽ là 5 Glit.