NPC Buffs và Scheme Buffs

NPC Buffer với đầy đủ các kỹ năng buff, chết không mất buff (không tính các kỹ năng đặc biệt)
NPC Buffer có thể được tìm thấy ở làng, thị trấn
Các kỹ năng như Victories of Paggrio và các kỹ năng thuộc loại kết hợp như Improved Combat… chỉ có thể nhận được từ người chơi và chỉ trong thời gian ngắn
Các Class Mage và Dagger sẽ có được 26 slot buffs
Các Class Fighters sẽ có được 28 slot buffs
Bạn có thể có thêm 2 slot buffs nữa thông qua việc học kỹ năng tăng slot buff từ Fogotten Book, có thể mua tại NPC Mysterious Merchant

Scheme Buffs